Акредитация

НА КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ – ВАРНА

 

ПРЕЗ 2013 Г. КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ - ВАРНА КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ПОЛУЧИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ (ПРОТОКОЛ №27/17.09.2013 Г.) ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ (№ 3.9) ТУРИЗЪМ НА ОСНОВАНИЕ НА ОБЩА ОЦЕНКА "ОТЛИЧНА" - 9.70 (девет цяло и седемдесет) по десетобалната система.

АКРЕДИТАЦИЯТА Е ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР":

       - ОКС "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР" ПО "МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ", редовна и задочна форма на обучение

       - ОКС "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР" ПО "МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИЗМА", редовна форма на обучение

       - ОКС "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР" ПО "МЕНИДЖМЪНТ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ", редовна форма на обучение

 

СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА АКРЕДИТАЦИЯТА Е 6 ГОДИНИ.