Банкова сметка

 Банковата сметка е валидна от 1.04.2018 г.

Колеж по туризъм - Варна           

IBAN BG02STSA93003144101600        

BIC код STSABGSF          

Банка ДСК ЕАД           

 (В банковото бордеро задължително се посочват трите имена и факултетен номер на студента)