История

Колежът по туризъм – Варна при Икономически университет – Варна е приемник на първия Учебен комплекс по международен туризъм у нас, който е създаден към Главно управление по туризма при Министер­ския съвет Разпореждане № 811 от 8 ноември 1963 г. Първоначално обучението започва в курорта „Св. Константин”, а по-късно продължава в комплекс „Златни пясъци” със задача да се подготвят управители и заместник-управители на хотели и ресторанти, администратори и сервитьори, а впоследствие и екскурзоводи, информатори и организатори по туризъм.

През 1965 г. Учебният комплекс се преобразува в Полувисш институт по международен туризъм, а през 1989 г. – в Полувисш институт по туризъм.

С Постановление на МС № 16 от 27 януари 1997 г. Полувисшият институт по туризъм се преобразува в Колеж по туризъм като самостоятелна структура, интегрирана методически към Икономически университет – Варна, а от 1999 г. той става негово основно звено. През 1999 г. колежът получава институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация заедно с програмната акредитация на двете специалности. През същата година специалност “Организация и управление на хотели и ресторанти” получава официална акредитация и от университета Оксфорд-Брукс във Великобритания.

С Протокол № 46 от 08.01.2008 г. Националната агенция за оценяване и акредитация присъди програмна акредитация на профисионално направление 3.9 Туризъм за образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър” в Колежа по туризъм – Варна към Икономически Университет – Варна  на основание на обща оценка „Много добра” със срок на валидност на акредитацията за шест години.

В своята 55-годишна история Колежът по туризъм – Варна е подготвил повече от 9 600 специалисти в редовна и над 3 400 – в задочна форма на обучение. Те и днес формират гръбнака на българския туристически бизнес и заемат ключови позиции като оперативни мениджъри и изпълнителски кадри. Много от преподавателите в колежа също са минали през неговата школа и днес работят като консултанти, участници в екипи и ръководители  на регионални, национални и международни проекти за устойчиво развитие на образованието по туризъм и на туризма като отрасъл на българската икономика.