Научноизследователска дейност


Катедра „Туризъм”


През 2011 г. екип от преподаватели от катедра „Туризъм” в Колеж по туризъм – Варна и ИУ-Варна разработи проект за научно изследване, който беше одобрен за финансиране от ИУ-Варна, от субсидията на държавния бюджет за научноизследователска дейност.
Проектът № НП-51 по договор НИР – 47/07.07.2011 е на тема „Изследване на качеството в семейното хотелиерство в община Варна», с ръководител: доц.д-р Таня Дъбева, ИУ – Варна. Членове на екипа по проекта са: доц.д-р Генка Рафаилова, гл.ас.Снежина Кадиева, ас.Красимира Янчева от Колеж по туризъм Варна, доц.д-р Светлозар Стефанов от ИУ-Варна и студенти от специалност МХР, втори курс в Колеж по туризъм - Варна.
Целта на научното изследване по проекта е да бъде направен анализ и оценка на качеството в семейното хотелиерство в община Варна. На базата на това изследване ще бъдат предложени практико-приложни насоки за усъвършенстване на качеството с оглед повишаване конкурентноспособността на хотелиерството в община Варна в дългосрочен аспект. В резултат от научноизследователската работа по проекта ще бъде разработена методика за измерване за качеството.
Първият етап на проекта приключи през декември 2011 г.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:
1. Методика за измерване на качеството, която да се използва за сертифициране и присъждане на локален знак за качество/ локална марка от семейното хотелиерство в община Варна, гарантиращи определено равнище на качество на обслужването и продукта в съответния хотел.
2. Изводи от анализ и оценка на качеството на семейното хотелиерство в община Варна на базата на проведеното изследване сред семейните хотели в общината и насоки за усъвършенстване на качеството.
3. Семинар за представяне на резултатите от проведеното проучване и изведените насоки за усъвършенстване на качеството, както и за обучение за приложение на методиката за измерване на качеството.
4. Наръчник с ръководство за приложение на методиката за измерване на качеството,  с препоръки за насоките за усъвършенстване на качеството и за използване на разработената методика за сертифициране и присъждане на локален знак за качество, предназначен за собственици и мениджъри на семейните хотели в община Варна.
                              

Катедра „Чужди езици”

През юни 2011 в Икономически университет Варна бе одобрен научноизследователски проект на катедра „Чужди езици” – Колеж по туризъм – Варна, на тема „Изграждане на Мултимедийна езикова лаборатория – Теоретични и практически предпоставки” с ръководител доц. д-р Гинка Димитрова. Членове на екипа са всички преподаватели от катедра "Чужди езици" и студенти от специалности МТ и МСВ, трети курс в Колеж по туризъм - Варна.
В контекста на новите критерии за успешна образователна дейност изключително наложително е във висшите учебни заведения да бъдат създадени специализирани центрове, даващи възможност за обучение и преподаване с помощта на съвременни технологии, използвайки интернет ресурси, компютърни програми за обучение и проверка на знания, мултимедийни продукти и др. В отговор на тази тенденция в редица български висши учебни училища в България вече са изградени мултимедийни езикови лаборатории, надявяме се проектът да спомогне за успешното реализиране на такава и в колежа.
Изграждането и функционирането на мултимедийната лаборатория ще засегне следните три сфери:
1. Чуждоезиковото обучение на студентите от трите специалности в Колежа по туризъм: «Мениджмънт на хотели и ресторанти», «Мениджмънт на туризма» и «Мениджмънт на свободното време».
2. Подготовка на студентите за евентуална тяхна преподавателска дейност, с цел развиване на умения за интегриране на ИКТ в обучението.
3. Професионално развитие на кадрите в катедра “Чужди езици” чрез интегриране на ИКТ в обучението и научноизследователска работа по проблемите на обучението чрез ИКТ.