Събития

Гост-лектори в дисциплините "Пътнически агенции" и "Технология на обслужване в пътническите агенции"

И през тази учебна година - 2018/2019 оставаме верни на традицията да каним гост-лектори на лекции по специалните дисциплини „Пътнически агенции и транспорт в туризма“ и „Технология на обслужване в пътническите агенции“.

Галин Йорданов ни гостува два пъти – на 23.10.2018 г. в рамките на лекционния курс по дисциплината „Технология на обслужване в пътническите агенции“ с втори курс и на 18.03.2019 г. по дисциплината „ Пътнически агенции и транспорт в туризма“ с първи курс.

Г-н Йорданов е бивш възпитаник на Колежа по туризъм и успешен млад специалист в сферата на обслужване на пътническите агенции, работи в туроператорска фирма „Варна Турист Сървиз“. Завършил само преди 4 години, г-н Йорданов е пример за предприемчив и креативен специалист за колежаните. Както обикновено се случва с нашите бивши студенти, и при Галин Йорданов обичта към колежа е за цял живот. Той с радост ни гостува, като за студентите от втори курс разработихме често срещани в практиката казуси, на които студентите трябваше да предложат решение. Г-н Йорданов обясни също подробно, как се обработват онлайн заявките и какви са особеностите на работата онлайн за туристическата фирма, както и необходимостта от непрекъснато технологично усъвършенстване  на сайта на дадена пътническа агенция за по-ефективни продажби.

Със студентите от първи курс, спец. МТ и МСВ, г-н Йорданов разговаря за предизвикателствата пред младия човек при работа в пътническа агенция, изискванията и очакванията на фирмите към младите хора. Втората част от лекцията засегна тенденциите в развитието на пътническите агенции като хибридни посредници и „travel concierges”.

Студентите от  I курс от  специалности „Мениджмънт на туризма“ и „Мениджмънт на свободното време“ имаха още една среща на 25.02.2019 г. с представители на туроператора „Болкан Холидейс“. Управителят на агенцията от българска страна, г-н Пламен Раловски и главният представител на фирмата за Северно Черноморие, г-н  Николай Драгнев запознаха студентите  с броя обслужени туристи  от фирмата през последните 2 години, годишни обороти, трудности при реализиране на екскурзионните програми, решаване на проблема с рекламациите,  както и със същността на работата на хендлинг агента.

Подобни срещи с гост-лектори от туристическия бизнес помагат за обогатяване  на получените теоретични знания и изграждане на адекватна представа за същността и организацията на работа в пътническата агенция.

Изразяваме благодарност на колегите от „Болкан холидейс“- Великобритания и „Варна Турист Сървиз“ за отзивчивостта и ще продължаваме да търсим съдействието на туристическия бизнес за по - качествена и компетентна подготовка на младите хора.

Снимките представят събитията хронологически. За да ги разгледате, кликнете още веднъж върху заглавието.

Публикувано на: 22.03.2019 06:11
0 коментара
Студентска трудова борса' 2019

На 13.03.2019 г. Колеж по туризъм - Варна проведе традиционната си студентска трудова борса в сътрудничество с Варненска туристическа камара.  Студентската борса беше организирана в  сградата на колежа, в учебната среда на студентите. В борсата се включиха  фирми от Златни пясъци, Св..Константин  и гр.Обзор.

     Студентската трудова борса откри нашият директор, доц. д-р Г. Рафаилова.  Хотелиери, и ресторантьори обявиха свободните си позиции за сезон ‘2019. Търсят се работници за всички позиции в хотелиерството и ресторантьорството – рецепционисти, сервитьори, бармани, готвачи, пиколи, както и аниматори за всички видове хотелска анимация.

     Мероприятието предизвика интереса на студентите. Особено важна е тази среща с туристическия бизнес за първокурсниците, на които предстои да изберат първото си работно място за задължителния летен стаж. Студентите от втори и трети курс  също посетиха борсата, като живо се интересуваха,  какво ново е направил бизнеса, за да станат по-привлекателни сезонните работни позиции. За младите хора са важни условията на труд, характера на работата, както и системата на заплащане, допълнителни стимули и бонуси.

Грифид хотели и ресторант „By the sea“ участваха с уъркшоп, където представители от фирмите разказаха от първо лице за своя път на израстване в кариерата и презентираха фирмите.

     Интересът на работодателите към студентската трудова борса за пореден път доказа, че кадрите, подготвяни в Колежа по туризъм - Варна, се ценят в бранша заради знанията и практическите си умения.

     Колеж по туризъм – Варна ще продължава да организира подобни прояви с убеждението, че срещите на колежаните с представители на туристическия бизнес са необходими за правилното  ориентиране на младите хора и намиране на подходяща работа в професионалното им направление.

За да видите галерията със снимки, кликнете отново върху заглавието на статията.

Публикувано на: 13.03.2019 18:56
0 коментара
НА 22.11.2018 г., В КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ – ВАРНА ПРИ ИУ-ВАРНА СЕ ПРОВЕДЕ ДИСКУСИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС НА ТЕМА „ПОДГОТОВКА НА КАДРИ ЗА ТУРИЗМА, ИЗУЧАВАЩИ И ВЛАДЕЕЩИ ФРЕНСКИ ЕЗИК“

Основният фокус на дискусията беше обсъждане на възможности за привличане на студенти за професионално направление „Туризъм“, желаещи да изучават френски език и мотивиране на студентите да учат френски език и да се реализират в туризма, използвайки познанията си по езика. Колеж по туризъм – Варна направи предложения към туристическия бизнес за активно включване  в процеса на обучение в Колежа и финансово стимулиране на колежаните, учещи френски език. Представителите на бизнеса и на различни институции проявиха интерес към предложенията и готовност да партнират на Колежа. Основен извод, който беше направен е, че кадрите в туризма, владеещи френски език са силно търсени и имат много по-големи възможности за професионална реализиция и кариера.

Участници в дискусията с водещ доц.д-р Генка Рафаилова бяха:

Христина Неделчева – управител на Съюза на екскурзоводите в България

Ерик Перотел – Френски институт в България, филиал Варна, Франкофонски център Варна

Милена Ангелова – Алианс Франсез

Мариела Попова – Дестинейшън Туристик Сървисиз

Веселин Едров – Дестинейшън Туристик Сървисиз

Мария Унджиева – Астрал холидейз

Матей Русев – Астрал Холидейз

Николета Христова – Грифид хотели

Димо Атанасов – БСТравел ООД

Валерий Гочев – Съюз на екскурзоводите в България

Катя Калоянова – Съюз на екскурзоводите в България

Здравка Костадинова – Съюз на екскурзоводите в България

Доц.д-р Гинка Димитрова – зам.- Директор и р-л Катедра „Чужди езици“

Доц. д-р Снежина Кадиева – р-л Катедра „Туризъм“

Ст.преп. Иванка Павлова

Ст.преп. Маргарита Панчева

Ас. Златка Тодорова

Публикувано на: 26.11.2018 15:27
0 коментара
На 10.11.2018 г. се проведе пътуващ семинар по "Специализирани видове туризъм"

На 10.11.2018 г. се проведе пътуващ семинар по "Специализирани видове туризъм" със студенти втори курс, специалност МХР и МТ по маршрут "Аладжа манастир", Балчик, Lighthouse Golf & Spa Resort, Винарна "Варна" под ръководството на ст.пр. Маргарита Панчева и гл.ас.д-р Станислав Пляков. Студентите се запознаха с добри практики и възможности за развитие на религиозен и кулутурен туризъм, спортен и спа туризъм, винен и кулинарен туризъм.

Публикувано на: 19.11.2018 09:42
0 коментара
На 15 ноември 2018 г. Колеж по туризъм - Варна взе участие в Ден на сините кариери

На 15 ноември 2018 г. Колеж по туризъм - Варна взе участие в Ден на сините кариери, организиран от Морски клъстер Варна по проект МЕНТОР, финансиран от ЕС. Колежът е основен партньор на Морски клъстер за изпълнение на проекта. По време на събитието бяха представени възможности за кариерно развитие в секторите на синята икономика - морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, офшорни дейности и добив на газ и круизен туризъм. Участници в събитието бяха учебни институции, предлагащи специалности свързани с посочените сектори и бизнес фирми от Варненска област, които развиват дейности в синята икономика.

Публикувано на: 19.11.2018 09:28
0 коментара
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10