Мениджмънт на хотели и ресторанти

     Обучението в специалността дава концептуални основи и специализирани знания по изпълнение и управление на дейности в хотелите и различните заведения за пребиваване, в заведенията за хранене и развлечение, в туристически комплекси и ваканционни селища. Специалистът по хотелиерство и ресторантьорство, благодарение на придобитите теоретичните знания и практическите умения, има възможност да заема точно определена ниша сред изпълнителския и ръководен персонал в структурата на хотелиерската и ресторантьорска фирма Той може да заема длъжностите:

    След завършване на обучението, специалистите по хотелиерство и ресторантьорство придобиват ключови професионални компетенции, които им дават възможност да работят в туристически комплекси на различни длъжности, да  ръководят  звена и сектори в хотелиерските комплекси  като:   

     По-нататъшното развитие и растеж на специалистите  в професиите по специалността и в управленската структура, изисква от тях поддържането на придобитата квалификация, което Колежът осигурява чрез отделението си за следдипломна квалификация и чрез продължаване на обучението им в Икономическия университет и други висши училища в образователно-квалификационна степен “магистър”.

Учебен план

15:50 | 10.08.2020
Подкатегории
Вход
Актуално