Специалности

В Колежа по туризъм Варна се осъществява обучение в образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по туризъм в две специалности: Мениджмънт на туризма и свободното време(МТСВ)  с продължителност три години само в редовна форма на обучение и специалност “Мениджмънт на хотели и ресторанти” (МХР) с продължителност три години в редовна и задочна форма на обучение.

Образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” е степен на професионално висше образование. Студентите придобиват ключови професионални компетенции и широкопрофилна подготовка за упражняване на професии в туристическата индустрия, имат директен достъп до пазара на труда у нас и в Европа.  

Завършилите специалността Мениджмънт на туризма и свободното време” (МТСВ) придобиват право за работа на оперативни и ръководни длъжности в туристически агенции и туроператорски фирми; бюра за туристическа информация, резервации, пътувания и услуги; като екскурзоводи, туристически рекламни агенти, консултанти,  преводач-придружители, агенции за недвижима собственост и др. Придобиват професионални компетенции за работа на оперативни и ръководни длъжности в организации и фирми, специализирани в сферата на свободното време, центрове и паркове за развлечения, компании за круизни и специализирани видове пътувания, като аниматори и организатори на спортни, забавни, културни и конгресни мероприятия.

Завършилите специалността Мениджмънт на хотели и ресторанти” (МХР) имат широкопрофилна професионална подготовка за работа като управители и зам.-управители на хотели, мотели, къмпинги, администратори; управители на ресторанти, снек-барове, дневни и нощни барове, атракционни заведения, салонни управители, главни сервитьори, бармани; във фирми за кетъринг и провеждане на специални събития, агенции за недвижими имоти и др.

След завършване на Колежа по туризъм студентите имат право да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен “магистър“ в Икономически университетВарна в същото професионално направление на основата на конкурс по документи. На тях се предоставя и правото и  възможността за получаване на по-висока образователна степен и в други университети в страната и чужбина.

Организацията и управлението на учебния процес се осъществяват по утвърдена учебна документация, която обхваща квалификационните характеристики на специалностите, учебните планове, учебните програми по изучаваните дисциплини и графика на учебния процес.

Колежът има изградени много добри контакти с работодатели от туристическата индустрия и подпомага студентите за тяхната реализация по време на обучението и след дипломирането им. За тази цел Колежът по туризъм организира студентска трудова борса. Част от студентите имат възможност да провеждат лятна практика в чужбина.

14:54 | 10.08.2020
Подкатегории
Вход
Актуално