Бит, традиции и кулинарно изкуство

Автор: Яна Христова
Година на издаване: 2012

Издателство: Наука и икономика - ИУ - Варна

Цена:

Учебникът е създаден за целите на курса на обучение по избираемата дисциплина “Бит, традиции и кулинарно изкуство” в Колежа по туризъм към ИУ – Варна и е съобразен с учебната програма. Той е предназначен за студентите от всички специалности за придобиване на образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър”.

Курсът на обучение по дисциплината “Бит, традиции и кулинарно изкуство” има за цел да запознае студентите с основните моменти, свързани с възникването и развитието на кулинарното изкуство и неговата роля в бита и обредната система. Студентите придобиват знания за историческото развитие на българската народност, която се е формирала от три основни етнически компонента – траки, славяни и прабългари, както и за историческото развитие и особеностите на българската национална кухня – влияние на другите кухни при нейното развитие, уникалния продуктов набор, технологията на приготвяне, използвани съоръжения при обработката на продукти и други.

Обучението на колежаните по дисциплината им дава възможност да придобият знания за българската празнично-обредна система, както и за обичаите, ритуалите и  кулинарните традиции при отделните празници през цялата календарна година, които са съпътствали живота на българите през вековете.                     

 Придобитите знания при обучението дават възможност на студентите при тяхната реализация в сферата на туризма – хотелиерство, ресторантьорство, индустрия на свободното време и др.

 Учебникът може за бъде използван и от други учебни заведения и професионални учебни центрове при подготовка на кадри за сферата на туризма.

 

Галерия снимки