Катедра "Чужди езици"

    Катедра „Чужди езици” е основана със създаването на Колеж по туризъм – Варна, който е приемник на първия Учебен комплекс по международен туризъм, от 1963 и преобразуван по-късно в Полувисш институт по международен туризъм.

     До 1998 г. катедрата е включвала две основни секции „Западни езици” (английски, немски, френски, испански и шведски) и „Славянски езици” (руски, полски, чешки и унгарски) като изучаването на чужд език е било съобразено с търсенето на кадри за туристическия пазар в България до средата на 90-те години.

     В момента задължителното изучаване на 2 чужди езика в колежа застъпва основните чужди езици - английски, немски, френски и руски, а трети чужд език се изучава факултативно. Колежът предлага и езикови квалификационни курсове за кадри в туризма.

     Естеството на езиковото обучение в специализирано учебно заведение по туризъм предполага широкоспектърна подготовка на преподавателите по езици. Необходимата междупредметна връзка се осъществява и чрез добра координация с катедра „Туризъм”. Преподавателите от катедрата провеждат езиковото обучение в трите специалности – „Мениджмънт на хотели и ресторанти”, „Мениджмънт на туризма” и  „Мениджмънт на свободното време”, защитата на лятна практика, упражненията по екскурзоводство, уводната маршрутна практика, учебната маршрутната практика на чужд език, както и обучението по дисциплината „Лингвостранознание” за студентите от специалностите „Мениджмънт на туризма” и „Мениджмънт на свободното време”.

     Обучението по първи чужд език цели студентите да усъвършенстват своите езикови знания и умения, свързани с ежедневното общуване и с обработването на текуща кореспонденция, документация в туристическа фирма, хотел или ресторант. Работи се по специализирани теми от областта на екскурзоводското обслужване, аниматорската дейност, турагентската и туроператорската дейности, оперативния мениджмънт на хотела и ресторанта, обслужването на бизнес клиенти. Разглеждат се теми свърани с психологията на чуждестранните туристи и видовете туризъм.

     Обучението се провежда на базата на оригинални чуждоезикови системи, актуални материали от специализирани издания и модерни аудиовизуални средства. Студентите свободно ползват специализирана чуждестранна литература и в края на обучението си в колежа достигат свобода на владеене на чуждия език, позволяваща им да превеждат специализирана литература от и на български език. Целевата езикова компетентност по първи чужд език е ниво „напреднали”, която  се проверява при провеждания писмен държавен изпит по чужд език. Това осигурява възможност желаещите да покрият необходимите изисквания за международно признати езикови сертификати.
Усвояването на втори чужд език в Колежа започва с уводен курс по граматика, който се съчетава с работа по специализирани теми, необходими за професиите на екскурзовода, аниматора или служителя в туристическа агенция, хотел, ресторант или друг туристически обект. Езиковата компетентност по втори чужд език при завършването на Колежа е на ниво „средно-напреднали”, което дава възможност за свободно общуване на езика.

     Преподавателите в катедра „Чужди езици” са високо квалифицирани специалисти филолози, някои с докторска степен или предстояща защита на докторантура. Те постоянно усъвършенстват своите постижения в областта на образователната, научно-изследователската и административната дейност. Голяма част от тях имат квалификация и богат професионален опит в сферата на туризма и свободното време като в много случаи съчетават преподавателската работата с реална практика в туристически фирми. Всички преподаватели са работили по проекти, финансирани от ЕС за развитие и усъвършенстване на кадрите във висшето образование или туристическото обслужване – с британския Ноу-хау фонд, по програмите Леонардо и Фар. Част от преподавателите по английски немски език са преминали обучение за екзаминатори за европейски езикови сертификати, преподавателите по френски език обучават висши административни кадри в Алианс Франсез, а някои от преподавателите по немски език са хонорувани преподаватели в езиков център „Варна”.

     Катедра „Чужди езици” има висок имидж в професионалното обезпечаване на езиково обучение на корпоративни клиенти. Членовете на катедрата са търсени кадри при провеждането на краткосрочно и модулно обучение за бизнеса, като сред постоянните клиенти са Община Варна, Община Провадия, ДКЦ „Двореца” - Балчик, курортен комплекс Албена, Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия” и др.

Членовете на катедра „Катедра „Чужди езици” са:

Доц. д-р Гинка Димитрова – ръководител катедра

    Секция "Английски език"
Гл.ас. Светла Недева
Гл.ас. Бисер Попов
Гл.ас. Христина Илиева-Сверчкова
Гл.ас. Красимира Трифонова
Гл.ас. Наталия Станчева
    Секция "Немски език"
Гл.ас. Севдалина Чакърова
Гл.ас. Ваня Георгиева
Гл.ас. Галина Петрова
Гл.ас. Биляна Павлова
Ас. Росица Найденова
    Секция "Френски език"
Гл.ас. Иванка Павлова
Гл.ас. Маргарита Панчева
    Секция "Руски език"
Доц. д-р Гинка Димитрова
Гл.ас. д-р Жана Иванова
Гл.ас. д-р Радостина Стоянова

Дългогодишни членове на катедрата и хонорувани преподаватели са:
Гл.ас. Недялка Николова – руски език
Гл.ас. Анна Ненова – френски и унгарски език

Публикации:

 1. Английски език. Учебно помагало за специалности“Мениджмънт на туризма” и „Мениджмънт на свободното време” в Колеж по туризъм – Варна, Издателство „Наука и икономика”, Икономически университет – Варна, 2009, автори Св.Недева, Кр. Трифонова, Б. Попов
 2. Английски език – Учебно помагало за специалност „Мениджмънт на хотели и ресторант” в Колеж по туризъм – Варна, Варна: Издателство „Наука и икономика”, 2009, автори Св. Недева, Хр. Илиева, Н. Станчева
 3. Българското черноморско крайбрежие. Учебно помагало по дисциплината „Учебна практика по екскурзоводство и анимация за първи и втори чужд език”. Издателство „Наука и икономика”, Икономически университет – Варна, 2009, автор Б. Попов
 4. Варна. Варна: Славена, 2005, автор Б. Попов
 5. Круизен пътеводител – Босфорът. Варна: Наука и икономика, 2011, автор Б. Попов
 6. Многоезичен речник - Хотел, ресторант, кухня. Варна: Зограф, 2008, автори С. Чакърова и колектив
 7. Немски език. Учебно помагало за специалност“МХР“ в Колеж по туризъм Варна. Варна: Наука и икономика- ИУ Варна, 2011, автори Г. Петрова, С. Чакърова, В. Георгиева, Б. Павлова.
 8. In and Around Varna. Varna: University of Economics, 2001, автор Б. Попов
 9. La Bulgarie. Mozaïque historique et culturelle. Varna, 1995, автори Ив. Павлова, Мл Панчева
 10. La Bulgarie – aspets culturels. Varna, 2006, автори Ив. Павлова, Мл Панчева
 11. Twelve New Sample Admission Tests Of English As A Foreign Language  (ATEFL) for the College of Tourism – Varna. Варна: Color Print, 2009, автори Св.Недева, Кр. Трифонова, Б. Попов, Хр. Илиева, Н. Станчева
 12. Varna, Varna: Slavena Publishers, 2005, автор Б. Попов

Проекти:

1. Пилотен проект по програма „Леонардо да Винчи” – 2000 г. – издаден „Многоезичен речник. Хотел, ресторант, кухня”

2. Научнопрактически семинар „Чуждият език като средство за интеркултурна комуникация в сферата на туризма” – ноември 2010 г. – издаден сборник с доклади

3. Проект за научно изследване на тема „Изграждане на мултимедийна езикова лаборатория” с научен ръководител доц. д-р Гинка Димитрова – 2011-2012 г. – предстои издаване на монографичен труд

 

 

 

 

Галерия снимки