ст.пр. Христина Илиева-Сверчкова

hsvertchkova@yahoo.com   hristina.ilieva@ue-varna.bg

 

Постъпила в колежа през 2002 г.

Магистър филолог „Английски език и литература”, с втора специалност „Руски език"

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”,
Магистър „Транслатология” (с английски и с руски език),
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

Научни интереси: методика на преподаването на чужд език за специални цели, интегриране на професионално съдържание и езиково обучение, теория и практика на превода, интеркултурна комуникация


Преподавани дисциплини: Английски език

 

Учебна 2019/2020 година - летен семестър

Консултации: 

Сряда: 14. 30 - 16.30-  зала 108

 

 

  Дати за допълнителни ликвидационни изпити от предходни изпитни сесии:

м. февруари -  19.02.2020,  14.30 - 15.30

м.март             18.03 2020,  14.30 - 15.30 

м.април  -        08.04.2020,  14.30 - 15.30

 Разписание:

 

                 

Вторник

Четна седмица

 

11.30

14:15

 

3-204

 

Курс:2 МХР-12     3

Вторник  Нечетна седмица

 

13.30 16.15   3-208

 

Курс:3 МХР-11     3 
Сряда

Всяка седмица

 

10:30

13:15

 

3-208

 

Курс:3 МХР-12     3

Сряда

Всяка седмица

 

16:30

19:15

 

3-208

 

Курс:3 МХР-11     3

Четвъртък Четна седмица

 

13:30 16:30    

 

Курс:3 МХР-12     3

Петък

Всяка седмица

 

08:30

11:15

 

3-208

 

Курс:2 МХР-12     3