Катедра "Туризъм"

Катедра „Туризъм” е основана през 1963 г. със създаването на Колеж по туризъм – Варна, който е приемник на първия Учебен комплекс по международен туризъм, преобразуван по-късно в Полувисш институт по международен туризъм.

Катедрата, която включва две основни секции „Технологични дисциплини и практика” и „Управленски дисциплини”, отговаря за формирането на студентите като професионалисти и специалисти в областта на туризма и свободното време, както и за изграждането им като управленски кадри от средно равнище. Благодарение на придобитите компетенции от обучението, провеждано от катедра „Туризъм”, колежаните получават възможност за по-нататъшно развитие и кариера в различни сектори от индустрията на туризма и свободното време, в неправителствени и правителствени организации.

Основните дисциплини, водени от катедрата са: „Технология на обслужване в хотела, ресторанта и бара”, „Технология на обслужване в пътническите агенции и транспорта”, „Технология на кулинарната продукция и хигиена на храненето”, „Въведение в туризма”, „Специализирани видове туризъм”, „Грижа за клиента”, „Учебна практика в базов обект – хотел, ресторант и бар”, „Пътнически агенции в туризма и транспорта”, „Ресторантьорство”, „Хотелиерство”, „Индустрия на свободното време”, „Анимация”, „Туристически ресурси”, „Маркетинг в туризма”, „Основи на управлението”, „Бизнес-информационни технологии”, „Управление на човешките ресурси”, „Счетоводство на туристическото предприятие” и „Право в туризма”.

Преподавателите към катедра „Туризъм” са високо квалифицирани кадри. Те са с богат професионален опит в сферата на туризма и свободното време и успешно съчетават работата в практиката с преподаването в колежа. Членовете на катедрата могат да се похвалят с редица постижения в областта на научно-изследователската, образователната и административната дейност. Някои от тях са с богат опит в работата по проекти, финансирани от ЕС, други провеждат успешно краткосрочни обучения за бизнеса, трети са заемали ключови управленски постове в практиката и образователната система.
Редица дисциплини като „Счетоводство на туристическото предприятие”, „Пътнически агенции в туризма и транспорта”, „Екскурзоводство”, „Ресторантьорство” се водят от високо квалифицирани преподаватели от Икономически университет – Варна.

Членове на катедра „Туризъм” са:
Доц. д-р Генка Рафаилова, ръководител катедра „Туризъм” – „Маркетинг в туризма”, „Основи на управлението”, „Маркетингови комуникации в туризма”, „Грижа за клиента”, „Специализирани видове туризъм”
Гл.ас. д-р Снежина Кадиева, зам.ръководител катедра „Туризъм”, докторант към катедра „Туризъм” при ИУ-Варна  – „Хотелиерство”, „Технология на обслужване в хотела”, „Индустрия на свободното време”, „Грижа за клиента”, „Специализирани видове туризъм”,
ас. Костадинка Иванова - „Технология на обслужване в ресторанта и бара”, „Сомелиерство” и Учебна практика в базов обект – хотел, ресторант и бар
Гл.ас.д-р Станислав Пляков,  „Физическо възпитание и спорт”, „Пешеходен туризъм и ориентиране” и „Специализирани видове туризъм”
ас.Петя Атанасова – „Стокознание”, „Технология на кулинарната продукция и безопасност на храните” и "Учебна практика в кухня и хотел"
ас. Златка Тодорова, докторант към катедра „Туризъм” при ИУ-Варна – „Въведение в туризма”, „Технология на обслужването в пътническите агенции и транспорта”,„Пътнически агенции и транспорт в туризма”, "Странознание" и "Немски език"


Дългогодишни членове на катедрата и хонорувани преподаватели са:

гл.ас. Яна Христова – „Технология на кулинарната продукция и хигиена на храненето” и „Бит, традиции и кулинарно изкуство”,

Гл.ас. Лиляна Кожухарова – „Управление на човешките ресурси”, "Въведение в туризма"
Гл.ас. Атанаска Кръстева – "Технология на обслужване в бара" „Специализирани видове туризъм”
Гл.ас. Петко Цигуларов – Учебна практика в базов обект – хотел, ресторант, бар

Публикации:
1.    „Маркетинг на свободното време и туризма”, изд.Стено, Варна, 2005 –         отличен за „Най-добра книга по маркетинг” през 2005 г., автори Генка Рафаилова и Снежина Кадиева,
2.    „Управление на човешките ресурси”, изд. „Наука и икономика”, ИУ-Варна, 2007, автори Татяна Христова и Лиляна Кожухарова
3.    „Грижа за клиента”, изд. „Наука и икономика”, ИУ-Варна, 2009, автори Генка Рафаилова и Снежина Кадиева,
4.    „Технология на обслужване в бара”, изд. „Наука и икономика”, ИУ-Варна, 2009, автор Атанаска Кръстева
5.    „Пешеходен туризъм и ориентиране”, изд. „Наука и икономика”, ИУ-Варна, 2008, автор Станислав Пляков

6. "Технология на кулинарната продукция", изд. "Наука и икономика", ИУ-Варна, 2007, автор Яна Христова

7.    „Технология на обслужването в хотела”, изд. „Наука и икономика”, ИУ-Варна, 2010 (второ, преработено издание),  автор Снежина Кадиева
8.    „Маркетинг в туризма”, изд. „Наука и икономика”, ИУ-Варна, 2010, автор Генка Рафаилова
9.    „Технология на кулинарната продукция и хигиена на храненето”, изд. „Наука и икономика”, ИУ-Варна, 2011, автор Яна Христова

Проекти:
1.    Проект „Проучване на семейното хотелиерство”, финансиран по програма Леонардо Да Винчи”
2.    Научно-изследователски проект „Изследване на качеството на семейното хотелиерство в община Варна” – 2011-2013 г., финансиран ИУ-Варна от целева държавна субсидия за научно-изследователска дейност. Ръководител на проекта: доц. д-р Таня Дъбева, ръководител катедра „Туризъм” при ИУ-Варна, членове на екипа: доц. д-р Генка Рафаилова, гл.ас. Снежина Кадиева, ас. Красимира Янчева и доц. д-р Светлозар Стефанов от ИУ-Варна.

Файлове

График консултации на преподаватели от катедра "Туризъм" през учебната 2018-2019 г.
Отчет на учебна практика в базов обект, 2016-2017 г.
Отчет на летен стаж за МХР, 2017 г.

Галерия снимки